قیمت کفسابی سنگ

قیمت کفسابی برای انواع سنگ با توجه به هر مترمربع محاسبه می شود. سنگ های دهبید و سیرجان، تراورتن، گرانیت، مرمریت، صلصالی، گوهره و چینی، سنگ راه پله و سنگ خام هر کدام قیمت های مختلفی را در کفسابی دارند. که قیمت هر یک به صورت تقریبی در تهران و کلان شهرهایی مثل تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد به شرح زیر است. اما آنچه در تعیین قیمت کفسابی سنگ مهمتر است، قرارداد منعقده بین کارفرما و پیمانکار است.

سنگ دهبید و سیرجان

هزینه کفسابی کامل، ۶-۸ هزار تومان برای هر مترمربع است.

کفسابی با رزین برای پر کردن خلل و فرج، ۷-۱۰ هزار تومان برای هر مترمربع بسته به نوع رزین است.

کفسابی سنگی که قبلا یکبار ساب خورده باشد، ۴-۵ هزار تومان برای هر مترمربع است.
فرچه سیمی، ۱٫۵-۳ هزار تومان برای متراژ بیشتر از ۱۰۰ متر است.

پولیش ایتالیایی (بعد از اتمام ساب برای براقیت بیشتر)، پولیش مایع ۲ هزار تومان، جامد ۳ هزار تومان است.

سنگ تراورتن

هزینه کفسابی کامل، ۴-۶ هزار تومان برای هر مترمربع است.

کفسابی با رزین برای پر کردن خلل و فرج، ۵٫۵-۶ هزار تومان برای هر مترمربع بسته به پستی و بلندی کار است.

کفسابی سنگی که قبلا یکبار ساب خورده باشد، ۴-۵ هزار تومان برای هر مترمربع است.
فرچه سیمی، ۱٫۵-۳ هزار تومان برای متراژ بیشتر از ۱۰۰ متر است.

پولیش ایتالیایی (بعد از اتمام ساب برای براقیت بیشتر)، پولیش مایع ۲ هزار تومان، جامد ۳ هزار تومان است.

سنگ گرانیت

هزینه کفسابی کامل، ۹-۲۵ هزار تومان برای هر مترمربع است.

کفسابی با رزین برای پر کردن خلل و فرج، رزین ندارد.

کفسابی سنگی که قبلا یکبار ساب خورده باشد، ۴-۵ هزار تومان برای هر مترمربع است.

فرچه سیمی، ۱٫۵-۳ هزار تومان برای متراژ بیشتر از ۱۰۰ متر است.

پولیش ایتالیایی (بعد از اتمام ساب برای براقیت بیشتر)، پولیش مایع ۲ هزار تومان، جامد ۳ هزار تومان است.

سنگ مرمریت

هزینه کفسابی کامل، ۴-۶ هزار تومان برای هر مترمربع است.

کفسابی با رزین برای پر کردن خلل و فرج، ۱۲ هزار تومان برای هر مترمربع است.

کفسابی سنگی که قبلا یکبار ساب خورده باشد، ۴-۵ هزار تومان برای هر مترمربع است.

فرچه سیمی، ۱٫۵-۳ هزار تومان برای متراژ بیشتر از ۱۰۰ متر است.

پولیش ایتالیایی (بعد از اتمام ساب برای براقیت بیشتر)، پولیش مایع ۲ هزار تومان، جامد ۳ هزار تومان است.

سنگ صلصالی

هزینه کفسابی کامل، ۴-۵ هزار تومان برای هر مترمربع است.

کفسابی با رزین برای پر کردن خلل و فرج، ۱۲ هزار تومان برای هر مترمربع است.

کفسابی سنگی که قبلا یکبار ساب خورده باشد، ۴-۵ هزار تومان برای هر مترمربع است.
فرچه سیمی، ۱٫۵-۳ هزار تومان برای متراژ بیشتر از ۱۰۰ متر است.

پولیش ایتالیایی (بعد از اتمام ساب برای براقیت بیشتر)، پولیش مایع ۲ هزار تومان، جامد ۳ هزار تومان است.

سنگ گوهره و چینی

هزینه کفسابی کامل، ۱۳۰ هزار تومان (هر طبقه با دو پاگرد) است.

کفسابی با رزین برای پر کردن خلل و فرج، ۲۶۰ هزار تومان (هر طبقه با دو پاگرد) است.

کفسابی سنگی که قبلا یکبار ساب خورده باشد، ۵۰ هزار تومان (هر طبقه با دو پاگرد) است.

فرچه سیمی، ۵۰ هزار تومان (هر طبقه با دو پاگرد) است.

پولیش ایتالیایی (بعد از اتمام ساب برای براقیت بیشتر)، ۵۰ (هر طبقه با دو پاگرد) است.

سنگ راه پله

هزینه کفسابی کامل، ۶-۸ هزار تومان برای هر مترمربع است.

کفسابی با رزین برای پر کردن خلل و فرج، ۷-۱۰ هزار تومان برای هر مترمربع بسته به نوع رزین است.

کفسابی سنگی که قبلا یکبار ساب خورده باشد، ۴-۵ هزار تومان برای هر مترمربع است.
فرچه سیمی، ۱٫۵-۳ هزار تومان برای متراژ بیشتر از ۱۰۰ متر است.

پولیش ایتالیایی (بعد از اتمام ساب برای براقیت بیشتر)، پولیش مایع ۲ هزار تومان، جامد ۳ هزار تومان است.

سنگ خام

هزینه کفسابی سنگ خام (از هر نوع) ۱۵۰۰ تومان بیشتر از سنگی معمولی است، به عنوان مثال کفسابی سنگ دهبید خام، ۷۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان برای هر متر مربع است .

* بهتر است کفسابی برای سنگ گرانیت انجام نشود، به این خاطر که ساب گرانیت با ماشین آلات خیلی سنگین و در کارخانه صورت می پذیرد. نتیجه ساب دستگاه های متحرک (سه فاز و تک فاز)، در باره سنگ گرانیت، مقایسه پذیر با ساب کارخانه نمی باشد.